ഐടി & ടെലികോം

i1
ഐ 3
ഐ 5
ഇ൮
ഐ 10
ഇ൮

പ്രോജക്ട് പേര്: സി എൻ അഷൊഉബുഇല്ദ് ഗ്രൂപ്പ്
ചേർക്കുക: ഷേന്ഴേൻ ചൈന
ഉല്പന്നങ്ങൾ: എക്സിക്യൂട്ടീവ് പട്ടിക / വർക്ക്സ്റ്റേഷനുകൾക്കുള്ള / / ഓഫീസ് ചെയർ /
സമയം: 2017

I2
ഇ൪
ഇ൬
i7
I9

പ്രോജക്ട് പേര്: BSNL
ചേർക്കുക: India
ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ: Executive table/Workstations/ /Office Chair/
സമയം: 2018

ഇമഗെ൮
ഇമഗെ൭
T1
t3
t2
t4

പ്രോജക്ട് പേര് :ESHRAKA
ചേർക്കുക: Egypt
ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ: Executive table/Workstations/Cabinet /Office Chair/ Lounge
സമയം: 2018

വ്൧
W2