គូដណ្តឹង

ឈ្មោះគម្រោង: BSCA BANK
បន្ថែម: Brazzaville, កុងហ្គោ
ផលិតផល: ប្រតិបត្តិតារាង / ស្ថានីយការងារ / / ប្រធាន / ប្រព័ន្ធធនាគារការិយាល័យ
ម៉ោង: 2015

F1
w
r1
r3
r2
r4

ឈ្មោះគម្រោង: ប្រទេសកាតា CentralBank
បន្ថែម: ទីក្រុងដូហាប្រទេសកាតា
ផលិតផល: តារាងកិច្ចប្រជុំ / កៅអី
ម៉ោង: 2016
ចំនួនទឹកប្រាក់: 80,000USD

image10
រី

ឈ្មោះគម្រោង: ធនាគារ ABC,
បន្ថែម: Shandong ប្រទេសចិន
ផលិតផល: តារាងកិច្ចប្រជុំ / កៅអី
ម៉ោង: 2017
Amount 277,000USD/1,797,781RMB

T1
t5
T2
t6
t3
t7
t4
t8